Etik & Standarder

Etiske principper og standarder for ICC coaches.

 1. Tillid
  • Fundamentet for alle coachingforhold er tillid. Kunden skal have tillid til coachen
  for at coachingen virker allerbedst. Tillid bliver opbygget over tid; coachen må vise
  at han/hun er pålidelig. For at være pålidelig, skal coachen demonstrere
  kompetence og integritet.
  • Kompetence
  • Coachen coacher med brug af sine bedste evner og færdigheder, hos alle kunder.
  • Coachen demonstrerer kernekompetencerne (se længere nede på siden).
  • Coachen sørger for at være informeret om udviklingen indenfor coachingmetoder
  og -teknikker.
  • Coachen er opmærksom på sit færdighedsniveau og arbejder altid på at forbedre
  sine færdigheder.
  • Coachen er opmærksom på personlige problemer og sikrer, at de ikke påvirker det
  professionelle coachingforhold med kunden negativt. Om nødvendigt opsøger
  coachen professionel hjælp på et tidligt tidspunkt, enten fra en anden coach eller
  anden passende professionel hjælp.
  • Hvis coachens egne problemer skaber problemer med at coache kunden, vil
  coachen overveje at begrænse eller helt stoppe sine coachingaktiviteter.
  • Integritet
  • Coachen handler med omhu, overholder aftaler og holder sine løfter.
  • Coachen overholder sin tavshedspligt i forhold til kundens informationer bortset
  fra, når det ellers er accepteret af kunden eller nødvendigt ved lov.
 2. Respekt for klienten
  • Coachen vil behandle kunden med værdighed og respekt.
  • Coachen udnytter aldrig kunden personligt, seksuelt eller finansielt.
  • Coachen opnår tilladelse fra en kunde før dennes navn eller feedback bliver brugt
  som reference.
  • Coachen vil ikke forsøge at påtvinge sine egne overbevisninger, værdier og
  synspunkter på kunden.
 3. Ærlighed
  • Coachen er opmærksom på sine færdigheder og kvalifikationer og vil reklamere
  for, markedsføre og præsentere dem på en troværdig måde.
  • Coachen vil kun acceptere kunden, når han/hun fornemmer at der er et match
  mellem kundens behov og egne kvalifikationer.
 4. Professionel respekt
  • Coachen vil ikke gøre noget, der kan skade den generelle forståelse og accept af
  coaching som profession.
  • Coachen vil ikke påstå eller antyde resultater med coachingen, som kunden ikke
  med rette vil kunne opnå.
  Standarder for International Coaching Certification
  Disse retningslinier er for alle professionelle medlemmer af ICC. De foreskriver et sæt af minimumstandarder, der skal følges af medlemmer, og en coach kan kun stille sin
  professionelle service til rådighed inden for rammerne af ICC standarderne.
 5. Kompetence
  • En coach yder sit bedste for alle sine klienter og demonstrerer
  kernekompetencerne gennem sin coaching.
  • En coach skal holde sig underrettet om nuværende fremherskende
  forretningsmetoder, nye teknologier, lovmæssige krav og standarder der relaterer
  sig til coachingprofessionen.
  • En coach vil søge at forbedre og udvide sine færdigheder gennem læsning, et
  coach netværk og uddannelse.
  • En coach skal altid være opmærksom på sine færdigheder, sine styrker og sine
  begrænsninger. Coachen accepterer kun en opgave som coachen fornemmer, at
  coachen er kompetent til at løfte.
  • En coach vil ikke komme med påstande, som coachen ikke kan underbygge på
  bedste vis. Coachen vil heller ikke påstå, at coachen har færdigheder, erfaringer
  eller kvalifikationer som coachen ikke har, eller tillade, at andre laver sådanne
  påstande på coachens vegne, hverken skriftligt eller mundtligt.
 6. Respekt for klienter
  • Coachen respekterer andres rettigheder til at have andre meninger og
  overbevisninger end coachens egne. Coachen vil ikke forsøge at argumentere for
  sine egne overbevisninger, værdier og meninger som værende korrekte.
  • Ved coachingens begyndelse, vil coachen så vidt muligt sikre sig, at kunden forstår
  coachingaftalen imellem dem.
  • En coach vil ikke urimeligt diskriminere klienter på nogen måde.
  • En coach skal ikke udnytte klienten personligt, seksuelt eller finansielt.
  • En coach opnår tilladelse fra kunden, før kundens navne eller feedback bruges
  som reference.
  • En coach overholder aftaler og løfter overfor kunden.
 7. Coaching som profession
  • En coach vil respektere andres rettigheder hvad angår copyrights, immaterielle
  aktiver, trademarks og patenter. Han/hun vil anerkende andres bidrag, hvor det er
  passende.
  • En coach vil ikke med overlæg deltage i forhold, der kunne bringe
  coachingprofessionen i miskredit. Hvis coachen erfarer at vedkommendes arbejde
  er blevet misbrugt eller fejlagtigt fremstillet, vil man tage fornuftige tiltag til at
  korrigere dette.
 8. Tavshedspligt og interessekonflikter
  • Coachen holder klientens oplysninger fortrolige undtagen, når andet er blevet
  accepteret af kunden, påbudt ved lov, eller det ved anden tvingende grund er
  nødvendigt at videregive informationer, såsom ved umiddelbar skade eller fare
  mod andre. Informationen man har fået kan være mundtligt i en session, eller på
  anden vis så som telefon, computer, telefonsvarer eller lignende.
  • Hvor det er muligt vil en coach ikke påtage sig professionelle forpligtelser, hvor et
  eksisterende forhold kan skabe en interessekonflikt. Hvis en sådan konflikt opstår,
  vil coachen gøre sit bedste for at løse den inden for rammerne af de etiske
  retningslinier og standarder.
  • Coachen må bruge materiale om en kunde i undervisningssituationer og skriftligt
  materiale forudsat, at kunden ikke på nogen måde kan identificeres.
  • En coach skal oplyse kunden om alle ydelser, coachen modtager fra tredje part
  som et resultat af referencer eller vejledning, som man har givet omkring den
  bestemte kunde.
  • Hvor det er passende professionelt, må en coach samarbejde med andre fagfolk
  for at hjælpe sin kunde, dog altid med kundens tilladelse.
  • Når en coach bliver spurgt om at stille sig til rådighed for en person eller
  organisation via en tredje part, skal han/hun omhyggeligt evaluere dette forhold og
  nå frem til, at der ikke er nogen interessekonflikt med hensyn til coachens
  forskellige roller eller i spørgsmål om tavshedspligt.
  • Coachens arbejdsgiver er ikke altid den samme som klienten (for eksempel når et
  firma entrerer med og betaler coachen for at coache en eller flere medarbejdere i
  firmaet). I sådanne tilfælde skal coachen på forhånd aftale med både klienten og
  dennes arbejdsgiver hvilken feedback man vil give til arbejdsgiveren, i hvilket format og hvilke resultater arbejdsgiveren søger at opnå. Dette sikrer, at der er enighed
  mellem coach, klient og arbejdsgiver, og at der ikke sker brud på tavshedspligten
  eller tillid overfor klienten. Hvis der ikke kan opnås enighed vil coachen frasige sig
  opgaven.
 9. Feedback og fremskridt
  • Coachen tager passende skridt til at måle sin kundes fremskridt. Hvis kunden ikke
  gør fremskridt, diskuteres dette åbent med kunden som en del af
  coachingforholdet.
  • En coach fører nøje en journal med arbejdet med klienten for at møde
  professionelle og lovgivningsmæssige krav.
  • En coach henviser klienter til andre professionelle folk, når det er relevant, så som
  en rådgiver, terapeut eller læge, når han/hun har kendskab til et problem, der
  behøver en sådan behandling.
  • En coach søger altid at undgå skade eller farer mod sig selv selv, kunden eller
  andre i forbindelse med coachens arbejde.
  • Ved en afbrydelse af coachingforløbet vil coachen nøje sørge for at lave andre
  aftaler for kunden. Hvis afbrydelsen er lang, kan det betyde, at der skal findes en
  anden midlertidig coach inden for ICC.
  • Coachingforholdet afsluttes med enighed mellem coach og kunden, ofte ved
  slutningen af en på forhånd betalt kontrakt. Hvis coachingen sluttes af coachen før
  slutningen af en sådan kontrakt, tilbyder coachen at refundere betalinger som på
  forhånd er betalt og for hvilke han/hun ikke leverer sin coachingydelse. Hvis
  coachingen er afbrudt af kunden før slutningen af en sådan kontrakt, vil kunden
  betale i forbindelse med opsigelsen efter gældende forretningsbetingelser.
 10. Honorarer
  • Coachen vil klart og tydeligt informere klienten om logistik, honorarer og
  planlægningen af coachingforløbet.
  • En coach kan frit selv bestemme sit honorar. Man meddeler honorarets beløb så
  tidligt som muligt i coachingforløbet.
  • Hvis der er et problem omkring betaling af honoraret, tager coachen fornuftige
  skridt til at diskutere problemet på forhånd og sammen med kunden beslutte hvad
  der skal ske. Hvis kunden ikke betaler de aftalte honorerer, skal coachen tage
  passende lovgivningsmæssige forholdsregler til at inddrage det skyldige.

Katja Hagmann | Valby Tag | Gammel Køge Landevej 55, 4 | 2500 Valby | +45 93 99 22 32 CVR.nr. 29910502

www.katjahagmann.dk | www.katjahagmann.online

%d bloggers like this: